Področna zakonodaja

Naslovna slika

Področna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2008

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20083842

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2009

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-0328/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-pokrajinski-muzej-ptuj—ormoz

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2015

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20151270

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 ZUJIK-UPB1)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5218

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 in 126/03)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 /ReNPK14-17/

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP7

Zakon za uravnoteženje javnih financ

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388

Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/2006 – UPB in spremembe)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO385

PTUJSKI GRAD

Na gradu 1
2250 Ptuj
Rezervacije prostorov
Uporaba muzejskih prostorov
Preberi več
Poroka na Ptujskem gradu
Preberi več