Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ORGANA

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (PMPO)
Odgovorna uradna oseba za katalog: dr. Aleksander Lorenčič
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 09. 09. 2016
Katalog je dostopen na: http://pmpo.si/
Naslov: Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
Telefon: 02 787 92 30
Faks: 02 787 92 45
Elektronski naslov: muzej-ptuj.uprava@pmpo.si

Notranja organizacijska enota:
– OE Ormož
Naslov: Grajski trg 3, 2270 Ormož
Telefon: 02 741 72 90
Elektronski naslov: muzej.ormoz@pmpo.si
– Vodja OE Ormož: Nevenka Korpič

2. SPLOŠNI PODATKI

Podatki o javnem zavodu
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2008, 2013
Matična številka: 5052823000
Davčna številka: 89285492
TRR: 01296-6030378676
Organi zavoda

Direktor
Dr. Aleksander Lorenčič (01. 01. 2016-31. 12. 2020)

Svet javnega zavoda (2014-2019)
Branka Bezeljak, predsednica, Stanislav Brodnjak, Milan Čuček, Rajko Fajt, Mateja Zemljak, Helena Srnec, Zvonka Lalić, Martin Šteiner.

Strokovni svet (2014-2019)
Dr. Eva Ilec, predsednica, Mag. Branko Lamut, Mag. Nataša Kolar, Dr. Gojka Pajagič Bregar, Saška Colnarič, Mag. Vlado Fras Zavrl, Mag. Milena Koren Božiček, Jože Rataj, Jelka Pšajd.

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej in največji pokrajinski muzej v Sloveniji z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji. Leta 1895 so zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti. Po donatorju prof. Franzu Ferku so muzej imenovali Mestni Ferkov muzej. Z leti je postalo razstavišče pretesno, zato se je leta 1928 preselil v nekdanji dominikanski samostan. Po letu 1945 je dobil v upravljanje še grajski kompleks in tako pridobil večino sedanjih stavb. Sočasno je širil območje svojega delovanja in dobil leta 1963 naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Danes deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Lokacije PMPO: http://pmpo.si/obiscite-nas/lokacije/
Podatki o stalnih zbirkah so dostopni na: http://pmpo.si/zbirke-in-razstave/stalne-zbirke/
Podatki o začasnih zbirkah so dostopni na: http://pmpo.si/zbirke-in-razstave/obcasne-razstave/
Podatki o odpiralnem času so dostopni na: http://pmpo.si/obiscite-nas/odpiralni-casi/
Podatki o ceniku so dostopni na: http://pmpo.si/obiscite-nas/vstopnine/

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Irena Maroh
Poslovna sekretarka
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj; Elektronski naslov: muzej-ptuj.uprava@pmpo.si,
tel.: 02 787 92 30

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA MUZEJA

1. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu. Uradni list RS110/1999, 26/2000 in 27/2000-popravek.
2. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56.člena Zakona o računovodstvu. Uradni list RS 89/1999.
3. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59.člena Zakona o računovodstvu. Uradni list RS 89/1999.
4. Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj (7. 6. 2002).
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Uradni list RS št. 89/2008, UL RS 10/2009, UL RS št. 30/2015.
6. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Uradni list RS 13/2000.
7. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta. Uradni list RS 86/1999.
8. Odredba o sestavljanju premoženjskih bilanc in občin za leto 1999. Uradni list 17/2000.
9. Pokrajinski muzej Ptuj 1997. Pravilnik o disciplinski odgovornosti.
10. Pokrajinski muzej Ptuj 2000. Pravilnik o računovodstvu.
11. Pokrajinski muzej Ptuj 2001. Spremembe in dopolnitve zavodske kolektivne pogodbe.
12. Pokrajinski muzej Ptuj 2001. Požarni red za objekte Pokrajinskega muzeja Ptuj in Ocena požarne ogroženosti za objekte Pokrajinskega muzeja Ptuj (CPV 178/2001).
13. Pokrajinski muzej Ptuj 1998. Zavodska kolektivna pogodba Pokrajinskega muzeja Ptuj.
14. Pokrajinski muzej Ptuj 2002. Pravilnik o izdajanju medijev Pokrajinskega muzeja Ptuj
15. Pokrajinski muzej Ptuj 2001. Pravilnik o službenih oblačilih Pokrajinskega muzeja Ptuj.
16. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož. Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih (10.8.2015).
17. Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož (17.6.2009).
18. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož (9.7.2013)
19. Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o varstvu muzejskega in dokumentarnega gradiva (17.6.2009).
20. Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o zbiralni politiki pridobivanja gradiva in zbirk ter skrbi zanje in njihovi uporabi (17.6.2009).
21. Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o odpiralnem času in o vstopnini (17.6.2009)
22. Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o izposoji muzejskega gradiva (17.6.2009).
23. Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o izposoji dokumentacijskega in dokumentarnega gradiva (17.6.2009).
24. Pravilnika o poslovanju specialne muzejske knjižnice (17.6.2009).
25. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Uradni list RS 86/1999, 110/1999 in 23/2000.
26. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Uradni list RS 45/2005.
27. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev. Uradni list RS 58/2001.
28. Predpis o obveznem organiziranju notranjega revidiranja. Uradni list RS 23/1999.
29. Slovenski inštitut za revizijo. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 1998. Slovenski računovodski standardi. Ljubljana.
30. Slovenski inštitut za revizijo. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 1997. Mednarodni računovodski standardi.
31. Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Uradni list RS 72/1993.
32. Zakon o gospodarskih javnih službah. Uradni list RS 79/1999.
33. Zakon o javnih financah. Uradni list RS, št. 11/11– UPB, 14/13 – popr.,101/13, 55/15– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617.
34. Zakon o medijih. Uradni list RS 35/2001.
35. Zakon o zavodih. Uradni list RS 12/1991, 8/1996, 36/00 in 127/06.
36. Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15)
37. Zakon o računskem sodišču. Uradni list RS 11/2001.
38. Zakon o društvih. Uradni list RS 61/2006.
39. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 11/2013
40. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Uradni list RS 16/2008, sprememba Uradni list RS 123/2008

5. GLAVNI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI

Strateški načrt PMPO 2016-2020 (priloga pdf)
– Letna poročila PMPO (priloga pdf)

6. KATALOGI OSEBNIH PODATKOV PMPO

– Zbirka podatkov o zaposlenih in vabljenih obiskovalcih
– Zbirka podatkov o zaposlenih v okviru programa Javnih del
– Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah
– Zbirka podatkov o članih oziroma uporabnikih knjižnice PMPO
– Zbirka podatkov o vabljenih udeležencih pedagoških programov in prireditev v PMPO

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

– Evidenca o zaposlenih delavcih
– Evidenca o stroških dela
– Evidenca o izrabi delovnega časa
– Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
– Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
– Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom
– Evidenca o poškodbah pri delu
– Evidenca podatkov o obiskovalcih prireditev in prostorov
– Evidenca o projektih

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

– Cenik najemov prostorov
– Cenik vstopnin in ogledov

9. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PMPO

Večina informacij je dosegljivih na spletnih straneh PMPO. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.
Pristojna oseba: Irena Maroh; Tel.: 02 787 92 30; Elektronski naslov: muzej.ptuj-uprava@pmpo.si

10. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

– Odpiralni in obratovalni čas
– Cenik

Katalog informacij javnega značaja (pdf)

* obvezna polja

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož bo vaše osebne podatke, ki ste nam jih zaupali v tem obrazcu, uporabljal le za obveščanje o dogajanju v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož. Prosimo, da s klikom na spodnji kvadrat potrdite, da želite prejemati elektronske novice, vabila, obvestila o dogodkih, pedagoških programih in drugi ponudbi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož.

Svojo odločitev glede obveščanja lahko kadarkoli spremenite. Od prejemanja obvestil se lahko odjavite s klikom na povezavo na dnu vsakega elektronskega sporočila ali tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov muzej.ptuj@pmpo.si. S klikom na spodnji gumb dovoljujete Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož, da vaše osebne podatke obdeluje v skladu s predpisi.

Uporabljamo Mailchimp kot našo marketinško platformo. S klikom na spodnjo povezavo se strinjate, da bodo vaše informacije posredovane Mailchimpu v obdelavo.Več o privatnosti Mailchimpa.

Na vrh ↑