Katalog informacij javnega značaja

Naslovna slika

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (PMPO)
Odgovorna uradna oseba za katalog: dr. Aleksander Lorenčič
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 7. 01. 2021
Katalog je dostopen na: https://pmpo.si/
Naslov: Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
Telefon: 02 787 92 30
Faks: 02 787 92 45
Elektronski naslov: muzej-ptuj.uprava@pmpo.si

Notranja organizacijska enota:
– OE Ormož
Naslov: Grajski trg 3, 2270 Ormož
Telefon: 02 741 72 90
Elektronski naslov: muzej.ormoz@pmpo.si
– Vodja OE Ormož: Nevenka Korpič

2. SPLOŠNI PODATKI

Podatki o javnem zavodu
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2008, 2013

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20083842


Matična številka: 5052823000
Davčna številka: 89285492
TRR: 01100-6008358804

Organi zavoda


Direktor
Dr. Aleksander Lorenčič (01. 01. 2021-31. 12. 2025)

Svet javnega zavoda (2019-2024)
Andrej Lazar, predsednik, Zlatka Majcen, namestnica predsednika, Miha Požgai, Rajko Fajt, Lina Habjanič, Jernej Kosi, Stanka Gačnik.

Strokovni svet (2020-2025)
Dr. Eva Ilec, predsednica, Iva Ciglar, Nevenka Korpič, Dr. Maja Janežič, Saška Colnarič, Dr. Tomaž Lazar, Mag. Milena Koren Božiček, Jože Rataj, Dr. Aleksandra Berberih Slana.

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je splošni muzej in največji pokrajinski muzej v Sloveniji z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji. Leta 1895 so zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti. Po donatorju prof. Franzu Ferku so muzej imenovali Mestni Ferkov muzej. Z leti je postalo razstavišče pretesno, zato se je leta 1928 preselil v nekdanji dominikanski samostan. Po letu 1945 je dobil v upravljanje še grajski kompleks in tako pridobil večino sedanjih stavb. Sočasno je širil območje svojega delovanja in dobil leta 1963 naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Danes deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Lokacije PMPO: https://pmpo.si/lokacije
Podatki o stalnih zbirkah so dostopni na: https://pmpo.si/stalne-zbirke
Podatki o začasnih zbirkah so dostopni na: https://pmpo.si/obcasne-razstave
Podatki o odpiralnem času so dostopni na: http://pmpo.si/odpiralni-cas
Podatki o ceniku so dostopni na: https://pmpo.si/vstopnina/

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Irena Maroh
Poslovna sekretarka
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj; Elektronski naslov: muzej-ptuj.uprava@pmpo.si,
tel.: 02 787 92 30

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA MUZEJA

Zakonodaja:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PMPO.
– Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo RS.
– Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
– Zakon o delovnih razmerjih.
– Zakon o javnih uslužbencih.
– Zakon o javnih financah.
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
– Zakon o varstvu kulturne dediščine.
– Zakon o zavodih.
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
– Zakon o javnih financah.
– Pravilnik o registru kulturne dediščine.
– Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev.

Predpisi so dostopni na spletni strani: https://www.gov.si/

Interni akti:
– Zavodska kolektivna pogodba Pokrajinskega muzeja Ptuj.
– Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož.
– Načrt integritete.
– Varnostni načrt.
– Požarni red za objekte Pokrajinskega muzeja Ptuj in Ocena požarne ogroženosti za objekte Pokrajinskega muzeja Ptuj (CPV 178/2001).
– Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja.
– Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
– Operacijski predpis o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov
– Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih
– Pravilnik o disciplinski odgovornosti.
– Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini.
– Pravilnik o računovodstvu.
– Pravilnik o izdajanju medijev Pokrajinskega muzeja Ptuj.
– Pravilnik o službenih oblačilih Pokrajinskega muzeja Ptuj.
– Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o varstvu muzejskega in dokumentarnega gradiva.
– Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o zbiralni politiki pridobivanja gradiva in zbirk ter skrbi zanje in njihovi uporabe.
– Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o odpiralnem času in o vstopnini.
– Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o izposoji muzejskega gradiva.
– Pravilnik Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož o izposoji dokumentacijskega in dokumentarnega gradiva.
– Pravilnik o poslovanju specialne muzejske knjižnice.

Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v javnem zavodu Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (priloga pdf)

5. GLAVNI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI

 Strateški načrt PMPO 2021-2025 (priloga pdf)


– Letna poročila PMPO (priloga pdf)

6. KATALOGI OSEBNIH PODATKOV PMPO

– Zbirka podatkov o zaposlenih in vabljenih obiskovalcih
– Zbirka podatkov o zaposlenih v okviru programa Javnih del
– Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah
– Zbirka podatkov o članih oziroma uporabnikih knjižnice PMPO
– Zbirka podatkov o vabljenih udeležencih pedagoških programov in prireditev v PMPO

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o zaposlenih delavcih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o vzdrževanih družinskih članih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah in ugotovljenih poklicnih boleznih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o iskalcih zaposlitve
– evidenca dejavnosti obdelave podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izrabi delovnega časa
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o poslovnih partnerjih, kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o prejeti in poslani pošti
– evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o merjenju učinkovitosti in ocenjevanju zaposlenih

– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o raziskovalcih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o prostovoljcih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in
drugih pogodbah
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o najemnikih in uporabnikih prostorov
PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o darovalcih, prodajalcih in izposojevalcih
umetnin in muzealij
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o pravicah vstopa in izstopa
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o prejemnikih in izvajalcih
kulturnovarstvenih soglasij
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o uporabnikih knjižnice PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o naročnikih na e-novice
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o članih sveta javnega zavoda
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o članih strokovnega sveta PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o novinarjih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz dovoljenj za objavo
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izkopavalcih
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz etnološkega oddelka PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz pedagoškega oddelka PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz kulturnozgodovinskega oddelka PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz tekstilnega oddelka PMPO
– Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz tekstilnega oddelka PMPO

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

– Digitalna inventarna knjiga, Galis
– Kadrovska evidenca
– Elektronski delovodnik prejete in odposlane pošte
– Naročila in pogodbe
– E-odobritve in čitalec delovnega časa

9. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PMPO

Večina informacij je dosegljivih na spletnih straneh PMPO. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.
Pristojna oseba: Irena Maroh; Tel.: 02 787 92 30; Elektronski naslov: muzej.ptuj-uprava@pmpo.si

10. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

– Odpiralni in obratovalni čas
– Cenik

PTUJSKI GRAD

Na gradu 1
2250 Ptuj
Rezervacije prostorov
Uporaba muzejskih prostorov
Preberi več
Poroka na Ptujskem gradu
Preberi več